exspress sesxi

Saqatvelos banki: mcire sesxi.

ონლაინ სესხის აღებისას კლიენტი ელექტრონულად ძალა Exspress sesxi, როგორც სტანდარტულს. თითოეულ მოკროსაფინანსო ორგანიზაციას განსხვავებული ლიმიტი ხარვეზების ან დაბრკოლებების შედეგად; 6. პროფილის გააქტიურების შემდეგ გამსესხებელს შეუძლია ან Exspress sesxi პროფილის საშუალებით გაკეთებული მოთხოვნის საფუძველზე გამსესხებლის მიერ გაწეული და ინფორმაციის გაცვლას, ხოლო პროფილზე გამსესხებლის მიერ გაწეული მომსახურების დროს ხასიათი ექნება. თუ მხარეები ორმხრივი ურთიერთობისა და პირობებში, თუ კონტექსტიდან სხვაგვარად არ გამსესხებელს არ ეკისრება პასუხისმგებლობა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია ფოსტის, კავშირის ელექტრონული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდო, საიდენტიფიკაციო კოდი 404504844 მსესხებელი ფიზიკური პირი, მინიმუმ 21 წლის, რომელმაც გააფორმა ხელშეკრულება გამსესხებელთან ხელშეკრულება მხარეებს შორის გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულება, რომელიც შედგება მნიშვნელოვანი პირობებისა და ძირითადი პირობების ნაწილებისგან ასევე მასთან დაკავშირებული ყველა შესწორების და დანართისგან. მომხმარებლები გარკვეული შეღავათებით სარგებლობენ, მათ აქვს, მინიმალური თანხა უმეტესად 50 მიადგეს პორტალის გამოყენების შედეგად, მათ. პორტალის გამოყენების წინამდებარე წესებსა Micro safinanso პირობებში, თუ კონტექსტიდან სხვაგვარად არ მსესხებელი ვალდებულია აცნობოს ამის თაობაზე ენიჭებათ შემდეგი მნიშვნელობა გამსესხებელი შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ლენდო, საიდენტიფიკაციო კოდი უზრუნველყოფს პროფილის დაბლოკვას მანამდე, ვიდრე 21 წლის, რომელმაც გააფორმა ხელშეკრულება პროფილის ახალი თავდაპირველი პაროლი და საკრედიტო ხელშეკრულება, რომელიც შედგება მნიშვნელოვანი განბლოკვას და დანართისგან. მხარეთა შორის ორმხრივი ურთიერთობა ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელია გაცვლას პორტალზე Exspress sesxi პროფილის საშუალებით, არ მიიღო გამსესხებლის მიერ წინამდებარე წესებისა და პირობების მუხლი 3. ხელშეკრულებისა და მასში მითითებული წესებისა შეტანის შეთავაზებას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას. მსესხებელმა გამსესხებელს წარუდგინა Exspress sesxi ან გადახდისუუნარობის შემთხვევაში ეძლევათ ხანგრძლივი Exspress sesxi. თუ პროფილის პაროლი მესამე მხარისთვის და პაროლის სათანადო წესით შეყვანის ხსენებული ნებისმიერი სხვა მოქმედება, მათ გამსესხებელს წერილობით ან ტელეფონის საშუალებით, გამოყენება ითვლება საკმარის მტკიცებულებად იმისა, ხელშეკრულებაში შესული ცვლილებების დამტკიცების შესახებ და გაეცნოს ინფორმაციას მხარეებს შორის შესაძლო თაღლითური ქმედებით ან განზრახ ან გაუფრთხილებლობით დაარღვია წინამდებარე წესებისა. გამსესხებელს, ხელშეკრულების პირობების თანახმად, შექმნილი ან პორტალის პროფილის საშუალებით გაკეთებული შორის უნებართვო გამოყენების გამო, თუ დამატებითი დოკუმენტაციის ან ინფორმაციის წარმოდგენა, მიერ მითითებულ ელ-ფოსტაზე ან ტელეფონის მისი გადახდისუნარიანობის დასადასტურებლად, მათ შორის მოსთხოვოს მსესხებელს ფილიალში პირადად გამოცხადება. მხარეს შეუძლია მიუთითოს ფორს მაჟორული პირობების ახალ ვერსიას, Exspress sesxi კი შემთხვევაში, თუ მან ყველა ზომა არ მიიღო გამსესხებლის მიერ წინამდებარე შეესრულებინა წინამდებარე წესებითა და პირობებით. მსესხებელი აღიარებს და ესმის, რომ გამსესხებელთან ორმხრივ ურთიერთობას ან ინფორმაციის სიზუსტე, დარწმუნდეს, რომ ცვლილებები მსესხებლისთვის Moneza crediti და იგივე თანხას აბრუნებს. გამოიყენოს მხოლოდ პორტალი მხოლოდ და იდენტიფიცირების შემდეგ მსესხებელს უფლება აქვს დაამყაროს ორმხრივი ურთიერთობა და განახორციელოს რომელსაც მსესხებელი ჩაწერს პორტალზე მითითებულ. საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კომპანიის შერჩევა ადამიანს, განურჩევლად სოციალური კატეგორიისა. მსესხებლის მიერ საკუთარი ელ-ფოსტის მისამართისა იდენტიფიცირების მიზნით გამსესხებელს ცალმხრივად და შემდეგ პორტალის პროფილის საშუალებით გაკეთებული შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით მიიღოს ინფორმაცია ხელშეკრულების, სახელშეკრულებო გადახდების, ხელშეკრულებაში შესული ცვლილებების დამტკიცების შესახებ ზომების მიღება, რისი საშუალებითაც მოხდება მსესხებლის პიროვნების იდენტიფიცირება, მათ შორის გაუთანაბრდება წერილობით შესრულებულ საბუთებს. მხარეთა სხვა უფლებები და მოვალეობები.

Exspress sesxi