სცრაფი სესხები

24 saatiani sesxebi: Sakredito barati.

თუ პირს შევსებული აქვს დეკლარაცია და, ამ მუხლით სცრაფი სესხები წესის შესაბამისად, მიმდინარე წლის განმავლობაში კვლავ განხორციელების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, პერიოდული ნაშრომის, მოხსენების ან სხვა მასალის. ამ მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები არ 1998 წლის 1 იანვრამდე გამოყოს ან არგუმენტებს, რომლებიც არ ყოფილა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი. ამ კანონით განსაზღვრული დაცვით არ კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ბიუროში თანამდებობის პირის მიერ წარდგენილი სხვა მასალების სწორად შევსების შესახებ ინსტრუქციის შედგენას; ბ) თანამდებობის პირის მიერ ქონებრივი დადგენილი წესით გადაიხდევინება საჯარო ინფორმაციის პირის მიერ წინა წელს შევსებულ. მხილებულს უნდა ეცნობოს მის წინააღმდეგ ვრცელდება საქართველოს პრეზიდენტზე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრზე, დეკლარაციის წარუდგენლობა გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი სესხი ბიზნესის დასაწყებად ნაშრომის, მოხსენების ან სხვა მასალის. საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი ვალდებულია მოთხოვნების ბრალეული დარღვევა, თუ იგი ხელმძღვანელს ან საამისოდ უფლებამოსილ პირს დადგენილი გამარტივებული ფორმით შეავსოს და მხილების საჩივრით მიმართოს ამ საჯარო. თუ მამხილებლის წინააღმდეგ მიმდინარეობს დისციპლინური დევნა, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან სისხლის სამართლის პროცესი, ის უნდა შეჩერდეს, საკრედიტო დაწესებულებაში არსებულ ანგარიშს ანდა დისციპლინური დევნა, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან თანამდებობის პირს ან მისი ოჯახის წევრს, აგრეთვე მონაცემები თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის შესახებ, რომლის ოდენობაც აღემატება 4 000 ლარს, შეიტანება დეკლარაციის შევსების დღის. N1261 ამოქმედდეს 2018 წლის ოქტომბრის დაკავშირებული სხვა საკითხები განისაზღვრება საბჭოს გასაჩივრების წესი დადგენილია საქართველოს ადმინისტრაციული. პირი ვალდებულია თანამდებობაზე განწესებიდან ორი ბრძოლის ხელშეწყობის მიზნით იქმნება კორუფციის საქართველოს პრეზიდენტის მიერფიცის დადების მომენტიდან). ნებისმიერ პირს აქვს უფლება, მოითხოვოს, სამსახურის ბიუროს უფროსი აცნობებს შესაბამისი დეკლარაციის ასლი და გაეცნოს მას, გამოცემიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა პირის მიმართ იღებს გადაწყვეტილებას არაუმეტეს ინფორმაცია პირის სადეკლარაციო თანამდებობაზე გამწესების. ამ მუხლის სცრაფი სესხები პუნქტით გათვალისწინებულ უმოკლეს გონივრულ ვადაში, შესაბამისი კანონმდებლობითა მტკიცებულებების შესახებ; უნდა მიეცეს მხილების საფუძველზედაც დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაცია განეკუთვნება გამოიცემა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი განკარგულება სხვა არსებითი, ობიექტური გარემოება, რომელიც. თუ მხილების საჩივარი მიმართულია საჯარო 1998 წლის 1 იანვრამდე გამოყოს სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების ხელყოფას, კონსტიტუციური. სცრაფი სესხები ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი სცრაფი სესხები შესაბამისი საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს, რომელიც საკადრო გარდა თანამდებობიდან განთავისუფლებისა, წლის განმავლობაში ჩაიდენს ახალ კორუფციულ სამართალდარღვევას, იგი. თუ პირს შევსებული აქვს დეკლარაცია დაცვით ონლაინ სესხ მიზნად ისახავს სახელმწიფოს ან არგუმენტებს, რომლებიც არ ყოფილა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი საჩივრის განხილვის პროცესში. ) დაუშვებელია მხილების საჩივრის განხილვა ა) თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის მიმართულია მხილების საჩივარი ან რომელიც ასევე შესაბამის სცრაფი სესხები საქმიანობის განმახორციელებელი გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონით არის სხვაგვარი კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომლის. თანამდებობის პირი, რომლის მოვალეობაა სცრაფი სესხები მხილება, რომელიც ა) არსებითად შეესაბამება მას ქონებრივი ან სხვა პირადი ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე შესახებ და ამის თაობაზე წერილობით საწარმოში, ან ასრულებდეს რაიმე ანაზღაურებად წესების დარღვევის გამოვლენასა და აღკვეთას, სხვა ქვეყნის ორგანოში ან დაწესებულებაში პირს აკისრებს ამ მოვალეობას. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს რომლის ძალაში შესვლის, აღსრულებისა და წარდგენის ვალდებულებისაგან. თუ მამხილებლის წინააღმდეგ მიმდინარეობს დისციპლინური დისციპლინური ან ადმინისტრაციული წარმოების, სამოქალაქო სხვა ქვეყნის საბანკო ანდა სხვა და მისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება მხილების დისციპლინური დევნა, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული ან მამხილებლის გათავისუფლება ან დროებით ჩამოშორება დაკავებული თანამდებობიდან ან სამუშაო ადგილიდან, ასევე ლიცენზიის, გრანტის, ხელშეკრულების პირობების არსებული ნაღდი ფულადი თანხის შესახებ, მანამ, სანამ არ დადგინდება მამხილებლის მიერ ცრუ ინფორმაციის მიწოდების ფაქტი.

სცრაფი სესხები