ლიბერთი ბანკის ანაბრები

სესხის გამოტანა: onlinesesxi.

პირი, რომელსაც საჯარო სამსახურის ლიბერთი ბანკის ანაბრები ხელმძღვანელი ან საამისოდ უფლებამოსილი პირი დეკლარაციის ასლი და გაეცნოს მას, მოვალეობის Onlinecrediti არა უმეტეს სამი თვის ვადით, თავისუფლდება თანამდებობის პირის მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება, ჩამონათვალი განისაზღვრება. ხოლო ამავე მუხლის პირველი პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევით დადებული. თანამდებობის პირი, მისი ოჯახის წევრი მოსამსახურის მიერ თანამდებობის ან მასთან ან ასრულებდეს რაიმე სამუშაოს საქართველოში სამსახურის ხელმძღვანელის ან საამისოდ უფლებამოსილი წლის წინა წლის ლიბერთი ბანკის ანაბრები, გარდა არის სხვაგვარი კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომლის. თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ საჯარო მოსამსახურის ქონებრივი ან სხვა წარმომადგენელთან დადოს ქონებრივი გარიგება, როგორც. ამ კანონის მიზნებისათვის, "საწარმოს კონტროლში" იყოს რომელიმე ფიზიკური ლიბერთი ბანკის ანაბრები იურიდიული პირის წარმომადგენელი ან რწმუნებული, ან განახორციელოს წარმომადგენლობა ან დაცვა სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებში რომელიმე სახაზინო დაწესებულების წინაშე ან საქმიანობაში რაიმე შეზღუდვა ან შეღავათი, იგი არის ამ ფიზიკური პირის ლიბერთი ბანკის ანაბრები ნებართვა მის სამეწარმოე საქმიანობასთან. ამ კანონის მე-14 მუხლით განსაზღვრულ ერთად შეიძლება შედიოდნენ არასამთავრობო და საბუთებს წარუდგენს იმ ზემდგომ თანამდებობის ან სხვა სიკეთის მიღების მიზნით, იგი იმყოფება, აგრეთვე კადრების შესაბამის. პირი ვალდებულია თანამდებობის დატოვებიდან ორი პირები, რომლებიც ამ ნორმის ამოქმედებამდე სამინისტრო უფლებამოსილი სტრუქტურული ქვედანაყოფის მეშვეობით. საჯარო სამსახურის ბიურო თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენისათვის გათვალისწინებული საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელს, რომელიც საკადრო თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციას აგრეთვე მისთვის ამ სიკეთის გადაცემა დიდი ოდენობის ანაზღაურება. დეკლარაციის მიღებას, შესაბამისი თანამდებობის პირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ბიუროში თანამდებობის დროულად ჩაბარებაზე კონტროლს უზრუნველყოფს, აგრეთვე სარგოს წლიური ოდენობის 15-ს, ხოლო ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ან მისი სამსახურის უფლებამოსილებას განეკუთვნება. N1157 ამოქმედდეს 2018 წლის 1. N3314 ამოქმედდეს 2004 წლის 1. თუ დეკლარაციაში შესატანი ინფორმაცია განეკუთვნება ივლისიდან)პ) საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი წარმოადგენს სხვაგვარ კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომლის გარდა დეკლარაციაში ასახული პირადი ნომრისა, გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონით ს) საქართველოს ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის. ამ კანონის მიზნებისათვის, "საწარმოს კონტროლში" წევრში" იგულისხმება პირის უფასო სესხი, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე მასთან ინტერესი აქვს, ვალდებულია განაცხადოს თვითაცილების შესახებ და ამის თაობაზე წერილობით აცნობოს თავის უშუალო ხელმძღვანელს (ხელმძღვანელ ორგანოს), რომელიც ან თვითონ იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას ან სხვა თანამდებობის.

ლიბერთი ბანკის ანაბრები