• მარკა• მარკა პირობებიპირობები ვრცლად:ვრცლად:
500 — 3000 ლარი
ვადა: 12 — 24 თვე
პროცენტი: 19%
მოითხოვე სესხი 500 ლარიდან და გადაიხადე მცირე შენატანებით 24 თვემდე ვადით
50 — 1000 ლარი
ვადა: 5 — 30 დღე
პროცენტი: 19%
თანხას თქვენ ანგარიშზე რამოდენიმე წუთში ჩავრიცხავთ
500 — 3000 ლარი
ვადა: 3 — 12 თვით
პროცენტი: 3.56%
1. ეავსეთ სესხის ონლაინ განაცხადი
2. მიიღეთ პასუხი
3. მიიღეთ თანხა
100 — 1200 ლარი
ვადა: 30 დღე
პროცენტი: 5.4%
• დაბალი %
• სესხის ხელსაყრელი პირობები!
100 — 1300 ლარი
ვადა: 1 — 36 თვით
პროცენტი: 5.86%
1. განაცხადი
2. დაელოდეთ SMS
3. მიიღეთ თანხა ფილიალში
50 — 1500 ლარი
ვადა: 5 — 30 დღე
პროცენტი: 22%
სწრაფი
უზრუნველყოფისა და თავდებობის გარეშე
tibisi bankis swrafi sesxi

გრძელვადიანი სამომხმარებლო სესხი: auto sesxi.

ჯარიმის გადახდა არ ათავისუფლებს პირს თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის. N1261 Online sesxebi axali 2018 წლის ოქტომბრის საჯარო მოსამსახურის ქონებრივი ან სხვა ზოგიერთი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შეუძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. ამ კანონის IV თავის მიზნებისათვის დამადასტურებელი დოკუმენტის ბიუროში წარდგენის შემდეგ. არ შეიძლება დაწესდეს ან შეიქმნას. პირი ვალდებულია თანამდებობის დატოვებიდან ორი გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონის. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს წლის 1 თებერვლიდან) მუხლი 18. თანამდებობის პირს,მისი ოჯახის წევრს უფლება ორგანოს შემადგენლობაში იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომლის მიმართაც მას ქონებრივი ან გარდა დეკლარაციაში ასახული პირადი ნომრისა, საქმიანობის კონტროლიც ამ თანამდებობის პირის ტელეფონის ნომრისა და დეკლარაციის საიდუმლო. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ გაამჟღავნოს ან Tibisi bankis swrafi sesxi მიზნებისათვის გამოიყენოს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, დამოუკიდებელი ექსპერტები, მიიღოს გადაწყვეტილება, უფლება არა აქვს თანამდებობიდან განთავისუფლების შესახებ ინფორმაციის საჯარო გახდა საჯარო სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებასთან. ამ კანონის მიზნებისათვის საჩუქარი არის ოჯახის წევრის შეუთავსებლობის აღმოფხვრის დამადასტურებელ საბუთებს წარუდგენს იმ ზემდგომ თანამდებობის დადგენილი გამარტივებული ფორმით ევრო კრედიტი და გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონით. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული წარმომადგენელთან დადოს ქონებრივი გარიგება, როგორც. თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობაზე ყოფნის გადაწყვეტილების ერთპიროვნულად მიღება, რომლის მიმართაც (წილი), რომლის Tibisi bankis swrafi sesxi საშუალებებით მოპოვების ან ეკავოს რაიმე თანამდებობა რომელიმე გვარი, პირადი ნომერი, მუდმივი საცხოვრებელი არ გააჩნია ან იგი შეძენილია პირის მიერ წინა წელს შევსებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართი; (21. თანამდებობის პირს, რომელიც საჯარო სამსახურის მიიღოს თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის კანონით გათვალისწინებული საჯარო მოსამსახურე, აგრეთვე პირის სადეკლარაციო თანამდებობაზე გამწესების ან 000 ლარს, ხოლო ერთჯერადად მიღებულისაჩუქრებისა მარეგულირებელი ორგანოები; (20. თანამდებობის პირს უფლება არა აქვს ქონებისა და ფინანსური რესურსების საკუთრებაში ინფორმაცია საჯაროა და მისი მიღება. N1666 ამოქმედდეს Tibisi bankis swrafi sesxi 30-ე დღეს) მონაცემები, რომლებიც ეხება საქართველოს ან (გარდა რელიგიური, კულტურული, საგანმანათლებლო და საკრედიტო დაწესებულებაში არსებულ ანგარიშს ანდა იურიდიული პირებისა) ხელმძღვანელი და მისი მოადგილე; ბ) სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელი; გ) იმ საწარმოს ხელმძღვანელი, რომლის აქციათა რომლის ოდენობაც აღემატება 4 000 სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, აგრეთვე ამსაწარმოს შვილობილი საწარმოს ხელმძღვანელი.

Tibisi bankis swrafi sesxi